„Конфискацията на имущество в други държави членки вече ще бъде по-бърза и ефикасна“, това заяви българският евродепутат по време на пленарната сесия на Европейския парламент, която се провежда в момента в Страсбург. Той приветства постигнатото между Европейските институции споразумение по регламента относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация.

Чрез новите разпоредби ще се улесни взаимното признаване, което означава, че всички съдебни решения с наказателноправен характер, постановени в една държава от Европейския съюз, ще бъдат признавани и изпълнявани в друга държава членка.

Страните от ЕС по искане на друга държава членка вече ще могат да конфискуват активи, които не са преки приходи от престъпление, както и активи, които принадлежат на трето лице. Освен това ще може да се конфискува имущество дори, ако все още няма осъдителна присъда, например ако заподозреният е избягал.

Правната уредба на Съюза в тази област беше доста изостанала. До сега 99 % от възможните печалби от престъпна дейност не се конфискуваха и оставаха на разположение на престъпниците. Ето защо осъвременяването на законовата уредба за конфискуването на активи, придобити от престъпна дейност, е много нужен и ефективен инструмент за борба с престъпността и тероризма на ниво на целия Европейски съюз.

„Вярвам, че този европейски инструмент за сътрудничество ще гарантира именно ефективното обезпечаване и конфискация на престъпни активи в целия ЕС. Това ще допринесе за повишаване на сигурността на ЕС чрез борба с финансирането на престъпността, включително на терористични дейности”, заяви пред евродепутатите Емил Радев. 

Един от основните мотиви за престъпната дейност е получаването на финансови облаги. Поради това отнемането на печалбата от престъпна дейност и вземането на необходимите мерки престъпленията да не носят очакваните доходи представлява много ефективен механизъм за борба с престъпността. Конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност, е насочена към предотвратяване и борба с престъпността, включително организираната престъпност, както и обезщетяване на пострадалите и осигурява допълнителни средства, които да се инвестират обратно в дейности по правоприлагане или други инициативи за предотвратяване на престъпленията и обезщетяване на пострадалите лица.

С новите разпоредби се въвеждат стандартни сертификати и процедури, както и общи за целия Европейски съюз крайни срокове, като краен срок от 45 дни за признаването на решение за конфискация, а в спешни случаи краен срок от 48 часа за признаването и 48 часа за изпълнението на решения за обезпечаване, ще позволят бърза реакция от страна на компетентните органи.